ID của chủ đề là một con số đại diện cho một chủ đề. Bạn sẽ cần dãy số này khi bạn mua sticky (topic dính). Để lấy ID của một chủ đề, bạn mở chủ đề đó lên, nhìn lên thanh địa chỉ, phần những con số sau dấu "." và trước dấu "/" ở cuối địa chỉ chính là ID.

Thí dụ:

Screen Shot 2014-01-21 at 10.15.34 AM.png 
Con số sau đấu "." và trước dấu "/" cuối cùng là 2783702, chính là ID của chủ đề này.

Trường hợp địa chỉ chủ đề phía sau có thêm id của post thì cũng áp dụng qui tắt trên, không có gì khác biệt. ID vẫn là 2783702: